تامین ظرفیت تا ۶۰۰۰۰ مترمکعب بر ساعت و فشار استاتیک ۱۵۰۰ پاسکال
کوپل مستقیم
قابل استفاده در دورهای ۷۰۰٫۱۰۰۰٫۱۴۵۰