فن های کابینتی با انواع پروانه سانتریفیوز بصورت تک ورودی و یا دبل بصورت مستقیم و تسمه فولی
تامین کننده دبی و فشار در سطح کم تا متوسط
دارای قابلیت نصب فیلتر